Obchodné podmienky

Obchodné podmienky platné od 1.6.2022

obchodnej spoločnosti Terpenix s.r.o., so sídlom Kamýcká 1777/31, Predměstí, 412 01 Litoměřice, IČO 02365855, zapísanej v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ústí nad Labem, spisová značka C 33539, na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na zembag.cz

1) Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky") spoločnosti Terpenix s.r.o, so sídlom Kamýcká 1777/31, Predměstí, 412 01 Litoměřice, IČO 02365855, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ústí nad Labem, spisová značka C 33539 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z, Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "Kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "Kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na adrese www.zembag.cz (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "rozhranie webovej stránky").
 2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.
 3. Podmienky, ktoré sa odchyľujú od týchto podmienok, môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vypracované v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku.
 5. Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie obchodných podmienok.

2) Používateľské konto

 1. Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci získať prístup k svojmu používateľskému rozhraniu. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len "užívateľský účet"). Kupujúci môže objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte vždy, keď sa zmenia. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.
 3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup k jeho používateľskému účtu.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím stranám používať používateľský účet.
 5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet viac ako 5 rokov alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

3) Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Ustanovenia § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa neuplatňujú.
 2. Ve webovom rozhraní obchodu sú uvedené informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a nákladov na vrátenie tovaru, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť bežnou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazené na webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 3. Ve webovom rozhraní obchodu nájdete aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar doručovaný na území Českej republiky.
 4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  • objednaný tovar (kupujúci "vloží" objednaný tovar do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
  • spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a
  • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").
 5. V prípade, že je uvedená cena, ktorá je zjavne chybou v písaní alebo počítaní, cena nie je záväzná a kúpna zmluva sa neuzatvára.
 6. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu musí byť kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci uviedol v objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby, ku ktorým došlo pri zadávaní údajov do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Informácie uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v používateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len "Emailová adresa kupujúceho").
 7. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od povahy objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).
 8. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácie), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho.
 9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci sám a tieto náklady sa neodlišujú od základnej sadzby.

    4) Cena a platobné podmienky

    1. Kupujúci môže zaplatiť cenu Tovaru a akékoľvek náklady spojené s dodaním Tovaru podľa Kúpnej zmluvy Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
     • v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese: areál ČZU, Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol;
     • na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
     • v hotovosti prevodom na účet predávajúceho č. 2100545891/2010, vedený vo Fio banke, a.s. (ďalej len "účet predávajúceho");
     • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GoPay: Payment Gateway.
    2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.
    3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 4.f Obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.
    4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 10 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
    5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
    6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky zo strany kupujúceho (článok 3.f), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenia § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa neuplatňujú.
    7. Akúkoľvek zľavu z ceny tovaru poskytnutú predávajúcim kupujúcemu nemožno navzájom kombinovať.
    8. Ak je to v obchodných vzťahoch obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad - faktúru - o platbách uskutočnených na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej forme na elektronickú adresu kupujúceho.
    9. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe. Zároveň je povinný zaevidovať prijaté tržby u správcu dane online; v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín.

    5) Odstúpenie od kúpnej zmluvy

    1. Kupujúci berie na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka kúpna zmluva na dodanie tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre osobu kupujúceho, kúpna zmluva na dodanie tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý, zo zmluvy o dodaní tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, zo zmluvy o dodaní tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a ktorý nemožno z hygienických dôvodov vrátiť, a zo zmluvy o dodaní zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak spotrebiteľ poškodil pôvodný obal.
    2. Ak nejde o prípad uvedený v článku 5.a) Obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, táto lehota plynie odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý je prílohou obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho eshop@zembag.cz
    3. .
    4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 5.b) Obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Tovar musí Kupujúci vrátiť Predávajúcemu do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy Predávajúcemu. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť bežnou poštovou cestou.
    5. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 5.b) Obchodných podmienok vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci vráti tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
    6. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať akýkoľvek nárok na úhradu škody na tovare proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
    7. V prípadoch, keď má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s ustanoveniami § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to až do prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, bez akéhokoľvek zdržania a v hotovosti na účet určený kupujúcim.
    8. Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu dar, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto daru stráca platnosť a kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.

    6) Preprava a dodanie tovaru

    1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej žiadosti kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
    2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní.
    3. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.
    4. Pri preberaní tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade, že sa zistí poškodenie obalu, ktoré naznačuje, že so zásielkou bolo manipulované, kupujúci nemusí zásielku od prepravcu prevziať.
    5. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru sa môžu riadiť osobitnými dodacími podmienkami predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.

    7) Práva z chybného plnenia

    1. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).
    2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase, keď kupujúci prevzal tovar:
     • tovar má vlastnosti, na ktorých sa zmluvné strany dohodli, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy,
     • tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
     • tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak sa kvalita alebo spracovanie určili na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,
     • tovar je v príslušnom množstve, miere alebo hmotnosti a
     • tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.
    3. Ustanovenia uvedené v článku 7.b) Obchodných podmienok sa v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu nevzťahujú na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie spôsobené bežným používaním tovaru alebo v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
    4. Ak sa vada objaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za vadný pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
    5. Kupujúci uplatňuje právo z vadného plnenia u predávajúceho na adrese prevádzkarne predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, alebo v sídle alebo mieste podnikania.
    6. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upravovať https://eshop.zembag.cz/reklamace-a-zaruka
    7. Reklamačný poriadok predávajúceho.

    8) Ďalšie práva a povinnosti strán

    1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru.
    2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
    3. Sťažnosti spotrebiteľov vybavuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy eshop@zembag.cz. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho.
    4. Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, je príslušná na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy možno použiť platformu na riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.
    5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online)
    6. .
    7. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva príslušný obchodný orgán v rámci svojich právomocí. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vo vymedzenom rozsahu.
    8. Kupujúci týmto preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

    9) Zásady ochrany osobných údajov

    1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho. Viac informácií o takomto spracovaní nájdete na https://eshop.zembag.cz/ochrana-osobnich-udaju
    2. .

    10)Záverečné ustanovenia

    1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa bude riadiť českým právom.
    2. Voľbou práva podľa tohto článku obchodných podmienok nie je spotrebiteľ zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť a ktoré by sa inak uplatnili v prípade absencie voľby práva podľa ustanovení článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).
    3. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
    4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
    5. Kontaktné údaje predávajúceho: dodacia adresa Terpenix s.r.o. spin-off spoločnosť ČZU, Kamýcká 961/129, 165 00 Praha-Suchdol, adresa elektronickej pošty eshop@zembag.cz, telefón +420 703 699 037

    V Litoměřiciach 1.6.2022