Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti Terpenix, s.r.o.

(ďalej len "reklamačný poriadok")

1) Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok sa riadi zákonom č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej len "NOZ") a zákonom č. 634/1992 Zb, o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "tovar"), u ktorého sa v záručnej dobe uplatňujú práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len "reklamácie").
 2. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že sa s nimi riadne oboznámil.
 3. Poskytovateľom záruky je Terpenix, s.r.o., so sídlom Kamýcká 1777/31, Predměstí, 412 01 Litoměřice, IČO 02365855, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ústí nad Labem, spisová značka C 33539 (ďalej aj ako "Dodávateľ" alebo "Predávajúci").
 4. Príjemcom záruky je kupujúci, ktorý si objednal, prijal a zaplatil za výrobok alebo služby od dodávateľa. Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, s ktorou sa uzatvára kúpna zmluva (ďalej aj ako "Kupujúci" alebo "Zákazník").
 5. Tento reklamačný poriadok je v plnom znení uverejnený na internetovej stránke dodávateľa (zembag.cz).
 6. Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci je podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva výrobky alebo služby kupujúcemu.

2) Zodpovednosť predávajúceho

 1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že Tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá najmä za to, že v čase prevzatia Tovaru Kupujúcim:
  • má vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy,
  • predmet je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza pre jeho použitie alebo na ktorý sa predmet tohto druhu zvyčajne používa,
  • položka zodpovedá svojou kvalitou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo vyhotovenie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,
  • vec je v príslušnom množstve, miere alebo hmotnosti a,
  • položka je v súlade s požiadavkami právnych predpisov.

  3) Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru

  1. Kupujúci je povinný bezodkladne riešiť s dopravcom akékoľvek zjavné poškodenie Tovaru alebo jeho obalu počas dodávky a nezrovnalosti zaznamenať do odovzdávacieho protokolu (dodacieho listu). Kupujúci nie je povinný prevziať takýto Tovar od dopravcu a je povinný bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho o poškodení. V deň prevzatia Tovaru je Kupujúci povinný riadne skontrolovať neporušenosť Tovaru a úplnosť jeho príslušenstva.
  2. V prípade osobného odberu Tovaru Kupujúcim je okamihom prevzatia Tovaru okamih prechodu nebezpečenstva škody na Tovare z Predávajúceho na Kupujúceho. Ak Kupujúci pri prevzatí Tovaru nevykoná jeho prehliadku, môže si uplatniť nároky z vád zistiteľných pri takejto prehliadke len vtedy, ak preukáže, že takéto vady (napr. chýbajúce príslušenstvo) mal Tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na Tovare. Neskoršia reklamácia nekompletnosti Tovaru alebo vonkajšieho poškodenia Tovaru nezbavuje Kupujúceho práva na reklamáciu. Predávajúci má však možnosť preukázať, že nedošlo k porušeniu kúpnej zmluvy.
  3. Kupujúci-spotrebiteľ môže reklamovať tovar telefonicky na čísle +420 777 892 763, e-mailom eshop@zembag.cz, osobne na všetkých pobočkách Predávajúceho alebo zaslať reklamovaný tovar na adresu Terpenix s.r.o. spin-off spoločnosť ČZU, Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol.
  4. Ak Kupujúci zasiela Tovar prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb, mal by vo vlastnom záujme reklamovaný Tovar zabaliť do vhodného a dostatočne ochranného obalového materiálu spĺňajúceho požiadavky na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Zásielka musí obsahovať reklamovaný Tovar a odporúčame priložiť kópiu dokladu o kúpe alebo číslo objednávky a správne kontaktné údaje Kupujúceho.
  5. Kupujúci je povinný preukázateľným spôsobom preukázať, že Tovar bol zakúpený v internetovom obchode Zembag.cz.
  6. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru sa nevzťahujú najmä na prípady, keď sa vyskytla vada alebo škoda:
   • mechanické poškodenie tovaru
   • preukázateľnou manipuláciou s tovarom, prírodnou katastrofou, mechanickým poškodením,
   • preukázateľné zneužitie,
   • používanie v rozpore s návodom na použitie alebo pokynmi na obale alebo záručnom liste,
   • použitie v rozpore so všeobecne uznávanými pravidlami používania,
   • preukázateľné používanie v podmienkach, ktoré nezodpovedajú teplote, prašnosti, vlhkosti, chemickým a mechanickým vplyvom prostredia priamo určeného výrobcom alebo ktoré jednoznačne vyplývajú z povahy položky,
   • preukázateľne nekvalifikovanou inštaláciou a prevádzkou,
   • ak predložený záručný list vykazuje zjavné známky zmien údajov alebo ak je na Tovare uvedené iné sériové číslo, ako je uvedené v záručnom liste.
  7. Zodpovednosť Predávajúceho za vady sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené bežným používaním, v prípade Tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, v prípade použitého Tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal Tovar pri prevzatí Kupujúcim.
  8. Predávajúci na žiadosť kupujúceho vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o povinnostiach vyplývajúcich z vadného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom (záručný list). Záručný list musí obsahovať názov alebo obchodné meno, registračné číslo a sídlo predávajúceho. Ak to povaha veci umožňuje, stačí namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o kúpe Tovaru, ktorý obsahuje rovnaké údaje ako záručný list.

   4) Všeobecná záručná doba

   1. Ak nie je pre jednotlivý tovar stanovená dlhšia lehota, kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare, takto:
    • pre nový tovar do dvadsiatich štyroch mesiacov od jeho prevzatia;
    • pre rozbalený tovar do dvadsiatich štyroch mesiacov od jeho prijatia;
    • v prípade tovaru podliehajúceho skaze sa záručná doba určuje podľa dátumu spotreby uvedeného na obale tovaru.
   2. Ak sa vada objaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za vadný pri prevzatí. Ak nie je pri jednotlivom tovare uvedené inak, predávajúci poskytuje osobe, ktorá tovar kupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti, záruku za akosť v trvaní dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia nového a rozbaleného tovaru, dvadsaťjeden mesiacov od prevzatia náhradného tovaru a dvanásť mesiacov na použitý tovar.
   3. Záručná doba začína plynúť od prevzatia Tovaru Kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol Tovar v oprave. Ak je Tovar vymenený v rámci záručnej opravy, pokračuje pôvodná záručná doba.

    5) Špeciálna záruka

    1. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo na reklamáciu v prípade vád, ktoré sa vyskytnú na vrecku na uskladnenie zemiakov Zembag v lehote 5 rokov odo dňa zakúpenia tovaru.
    2. Kupujúci berie na vedomie, že vrecúško Zembag Cumin naplnené prírodným éterickým olejom je tovar podliehajúci skaze a má trvanlivosť len do dátumu uvedeného na obale. Po otvorení vrecka je účinok éterických olejov obmedzený na obdobie 5 mesiacov.

    6) Práva z vád Tovaru

    1. Ak Tovar nemá vlastnosti uvedené v článku II Reklamačného poriadku, môže Kupujúci - spotrebiteľ požadovať aj dodanie nového Tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané. Ak sa vada týka len časti Tovaru, Kupujúci-spotrebiteľ môže požadovať len výmenu tejto časti, ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, ide o nepodstatné porušenie zmluvy a v takom prípade má kupujúci - spotrebiteľ vždy výlučne právo na bezplatné odstránenie vady.
    2. Kupujúci-spotrebiteľ má tiež právo na dodanie nového Tovaru alebo výmenu súčasti v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci-spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy. Za opätovný výskyt závady po oprave sa považuje tá istá závada, ktorá už bola odstránená najmenej dvakrát počas záručnej doby a ktorá sa vyskytne znova. Ak bol Tovar v období pred uplatnením reklamácie najmenej trikrát opravovaný pre rôzne odstrániteľné vady, považuje sa za Tovar s väčším počtom vád.
    3. Ak kupujúci-spotrebiteľ neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového Tovaru bez vád, na výmenu dielov alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci-spotrebiteľ má nárok na primeranú zľavu aj v prípade, ak Predávajúci nemôže dodať nový Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasti alebo Tovar opraviť, ako aj v prípade, ak Predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ak by odstránenie vady spôsobilo Kupujúcemu-spotrebiteľovi značné ťažkosti.
    4. Kupujúci nemá právo z vadného plnenia, ak Predávajúci pred prevzatím Tovaru oznámil Kupujúcemu, že Tovar má vady, alebo ak Kupujúci vadu spôsobil.
    5. Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch uvedených v NOZ a zákone. Odstúpenie od zmluvy je voči predávajúcemu účinné okamihom, keď je vyhlásenie kupujúceho - spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy doručené alebo odovzdané predávajúcemu, ak sú splnené všetky zákonné podmienky podľa § 2001 a nasl. NOZ. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku a zmluvné strany sú povinné vrátiť si všetko, čo si na základe zmluvy poskytli.
    6. V prípade odstúpenia od zmluvy je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu kompletný Tovar vrátane všetkého príslušenstva.
    7. Ak je Tovar vadný, ak bol predaný ako použitý alebo bol predaný so zľavou, ktorá odráža jeho nižšiu kvalitu v čase predaja, Kupujúci - spotrebiteľ má namiesto práva na výmenu Tovaru nárok na primeranú zľavu.

    7) Vybavovanie reklamácií

    1. Kupujúci - spotrebiteľ je povinný vybaviť reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci - spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni uplatnenia reklamácie v súlade s § 605 NOZ. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci-spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby išlo o podstatné porušenie zmluvy. 30-dňová lehota nie je pre kupujúceho-podnikateľa záväzná.
    2. Kupujúci-spotrebiteľ sa môže informovať o výsledku reklamácie sám na adrese prevádzkarne, v ktorej bola reklamácia podaná, alebo na jej zákazníckej linke.
    3. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu alebo autorizovanému servisu všetku súčinnosť na overenie existencie reklamovanej vady a na jej odstránenie. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný odovzdať Tovar čistý v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami, vrátane všetkých súčastí a príslušenstva.
    4. Kupujúci je povinný odovzdať Tovar do ukončenia reklamačného konania. Odporúča sa tiež priložiť kópiu dokladu o kúpe, podrobný opis závady a úplné kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mail). V prípade, že Kupujúci nedodá Tovar kompletný a jeho kompletnosť je potrebná na zistenie existencie reklamovanej vady a/alebo na jej odstránenie, lehota na vybavenie reklamácie začne plynúť až po dodaní chýbajúcich častí.
    5. Pri uplatnení reklamácie dostane kupujúci písomné potvrdenie - reklamačný protokol, ktorý slúži ako doklad pri vybavovaní reklamácie. Pri vypracovaní reklamačného protokolu je kupujúci povinný poskytnúť všetky požadované informácie, ktorých úplnosť a správnosť potvrdí podpisom reklamačného protokolu. Reklamačný protokol obsahuje informácie o tom, kedy bola reklamácia podaná, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci-spotrebiteľ požaduje. Ak kupujúci-spotrebiteľ zaslal výrobok na reklamačné konanie prepravnou službou, dostane reklamačný protokol e-mailom.

    8) Odmietnutie prijatia pohľadávky

    1. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijatie Tovaru do reklamácie, ak je Tovar alebo jeho časti znečistené.
    2. Predávajúci je tiež oprávnený odmietnuť prevzatie Tovaru, ak Tovar nie je odovzdaný v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.

    9) Odber tovaru zo záručnej opravy

    1. Po ukončení reklamácie predávajúci informuje kupujúceho buď SMS správou, e-mailom alebo telefonicky. Ak bol Tovar zaslaný prepravnou službou, bude po spracovaní zaslaný na adresu Kupujúceho.
    2. Predávajúci vydá alebo zašle kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, potvrdenie o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie alebo dôvody zamietnutia reklamácie.
    3. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného Tovaru zo záručnej opravy do 2 mesiacov od uplynutia lehoty, v ktorej bola záručná oprava zúčtovaná, je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu skladné vo výške 50 Kč za každý deň omeškania s vyzdvihnutím Tovaru.
    4. Pri vydávaní Tovaru po vybavení reklamácie je Kupujúci povinný predložiť doklad, ktorý pri prevzatí Tovaru dostal na reklamáciu, alebo musí preukázať svoju totožnosť.

    Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť 1. júna 2022 a nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Zmeny v Postupe pri podávaní sťažností sa môžu zmeniť.

    V Litoměřiciach 1.6.2022

    Terpenix, s.r.o.