Hotjar Tracking Code for https://zembag.cz:

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov Zembag.cz

 1. Spoločnosť Terpenix s.r.o., so sídlom Kamýcká 1777/31, Predměstí, 412 01 Litoměřice, IČO 02365855, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Ústí nad Labem, s logom C 33539 (ďalej len "predávajúci" alebo "správca") spracúva v zmysle Nariadenia (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(ďalej len "nariadenie"), tieto osobné údaje:
  • krstné meno, priezvisko
  • emailová adresa
  • telefónne číslo
  • adresa/domáca adresa
 2. Výššie uvedené osobné údaje musia byť spracované na účely spracovania objednávky a ďalšieho zmluvného plnenia, ak je medzi vami a predávajúcim uzatvorená kúpna zmluva. Takéto spracúvanie osobných údajov je povolené článkom 6 ods. 1 písm. b) nariadenia - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy.Predávajúci spracúva tieto údaje aj na účely evidencie zmluvy a na účely prípadného budúceho výkonu a obhajoby práv a povinností zmluvných strán. Uchovávanie a spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel trvá 10 rokov od vykonania poslednej časti plnenia podľa zmluvy, pokiaľ iný právny predpis nevyžaduje uchovávanie zmluvnej dokumentácie po dlhšiu dobu. Takéto spracovanie je možné na základe článku 6 ods. 1 písm. c) a f) nariadenia - spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti a na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa.
 3. Novinky a iné obchodné oznámenia môžu byť zasielané na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo kupujúceho, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o službách informačnej spoločnosti, pokiaľ to kupujúci neodmietne. Odhlásenie z odberu týchto oznámení je možné kedykoľvek vykonať akýmkoľvek spôsobom, napríklad zaslaním e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení.
 4. Spracúvanie osobných údajov vykonáva spoločnosť Terpenix s.r.o., so sídlom Kamýcká 1777/31, Predměstí, 412 01 Litoměřice, IČO 02365855, t.j. správca osobných údajov.
 5. Osobné údaje pre tohto prevádzkovateľa spracúvajú aj sprostredkovatelia: 
  • Poskytovateľ služby Upgates, ktorého prevádzkovateľom je EVici webdesign s.r.o., so sídlom Petra Bezruča 139, 747 91 Štítina, IČO: 28598661;
  • Poskytovateľ služieb Baselinker, prevádzkovaný spoločnosťou BaseLinker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, so sídlom Plac Solny 15, 50-062 Wrocław, Poľsko, IČO: 383907714;
  • Preprava a doručovanie balíkov, Česká pošta, s. p., so sídlom Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1, IČO 47114983;
  • Preprava a doručovanie balíkov, Zásilkovna s.r.o., so sídlom Lihovarská 1060/12, 190 00, Praha - Libeň, IČO 28408306;
  • Preprava a doručovanie zásielok, PPL CZ s.r.o., sídlo K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, IČO 25194798;
   Preprava a doručovanie zásielok, General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., sídlo Průmyslová 5619/, 586 01 Jihlava, IČO 28408306;
  • Preprava a doručovanie balíkov, Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., sídlo Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, IČO: 61329266;
   Poskytovateľ služieb Heureka, Heureka Shopping s.r.o., sídlo Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8, IČO: 02387727;
  • Vedenie účtovníctva a daňovej evidencie, ensemble s.r.o., sídlo Stará cesta 13/8, Braník, 147 00 Praha 4, IČO: 09873376;
  • Poskytovateľ kompletizačných služieb, zabalto s.r.o., so sídlom Korunní 2569/108, 101 00 Praha, IČO: 09698361.
 6. Osobné údaje sa nebudú prenášať do tretích krajín mimo EÚ.
 7. Správca nemá osobu nazývanú "fiduciár". Kontrolóra môžete kontaktovať na info@terpenix.cz alebo eshop@zembag.cz.
 8. Správca osobných údajov ako prevádzkovateľ webovej stránky www.zembag.cz používa cookies na tejto webovej stránke na nasledujúce účely:
  • meranie návštevnosti webovej stránky a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webovej stránke
  • základné funkcie webovej stránky
  Zhromažďovanie súborov cookie na vyššie uvedené účely možno považovať za spracovanie osobných údajov. Takéto spracúvanie je možné na základe oprávneného dôvodu - oprávneného záujmu prevádzkovateľa a je povolené podľa článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Webovú lokalitu je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zhromažďovanie údajov o správaní návštevníkov webovej lokality - tento režim je možné nastaviť v rámci nastavení prehliadača alebo je možné vzniesť námietku proti takémuto zhromažďovaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa článku 21 nariadenia, ktorý je k dispozícii v spodnej časti webovej lokality. Vaša námietka bude bezodkladne posúdená. Súbory cookie potrebné na fungovanie webovej stránky sa ukladajú len na čas potrebný na fungovanie webovej stránky. Ak návštevník namieta proti spracovaniu technických súborov cookie potrebných na fungovanie webovej stránky, v takom prípade nie je možné zaručiť úplnú funkčnosť a kompatibilitu webovej stránky. Súbory cookie, ktoré sa zhromažďujú na účely merania návštevnosti webovej stránky a vytvárania štatistík o návštevnosti a správaní návštevníkov na webovej stránke, sa spracúvajú vo forme kolektívneho celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.Zhromaždené súbory cookie spracúvajú iní spracovatelia:
  • Službu Google Analytics prevádzkuje spoločnosť Google Ireland Limited, založená a existujúca podľa írskych zákonov, registračné číslo: 368047 / daňové identifikačné číslo: IE6388047V, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Protokoly požiadaviek HTTP môže používať softvér Google Tag Manager. Ďalšie informácie o softvéri Google Tag Manager nájdete v časti Ochrana osobných údajov a bezpečnosť údajov.
  • Poskytovateľ služieb META, Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, ÍrskoÚčel a rozsah zhromažďovania a ďalšieho spracovania údajov, ich použitie spoločnosťou Facebook, ako aj súvisiace práva a nastavenia ochrany osobných údajov používateľov nájdete na odkaze Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook.
  • Poskytovateľ služby LEADHUB, ktorú prevádzkuje spoločnosť Leadhub s.r.o., IČO: 044 66 683, so sídlom Štefánikova 16/29, Smíchov, 150 00 Praha 5.
 9. Upozorňujeme, že podľa nariadenia máte právo:
  • kedykoľvek zrušiť zasielanie obchodných oznámení,
  • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
  • požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracúvame,
  • požiadať o prístup k týmto údajom a požiadať o ich aktualizáciu alebo opravu, alebo požiadať o obmedzenie spracovania,
  • požiadať nás o vymazanie týchto osobných údajov, čo urobíme, pokiaľ to nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami prevádzkovateľa,
  • na prenosnosť údajov, pokiaľ je spracovanie automatizované na základe súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy,
  • požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov,
  • účinnú súdnu ochranu, ak sa domnievate, že vaše práva podľa nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto nariadením,
  • podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz, ID poštovej schránky qkbaa2n)

Dátum aktualizácie 20. 4. 2024